www.DangCongSan.Feg.Vn

CHI BỘ ĐẢNG TẬP ĐOÀN VIỄN ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 
Lãnh đạo chi bộ đương nhiệm:  
Bí thư chi bộ Đảng Tập đoàn Viễn Đông

Họ và tên: HOÀNG THẾ DŨNG
Sinh năm: 1969
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Kỹ sư, Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật không quân.
Chức vụ: Phó Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Viễn Đông
   
Phó Bí thư chi bộ Đảng Tập đoàn Viễn Đông

Họ và tên: VŨ QUỐC HÙNG
Sinh năm: 1966
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân
Chức vụ: Giám đốc Công ty CP thiết bị Viễn Đông.
   
   
   


Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo chi bộ đã qua:

Cựu Bí thư chi bộ
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH NAM
Sinh năm: 1958
Nguyên Quán: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân
   
Cựu Phó Bí thư chi bộ
Họ và tên: VŨ VĂN THI
Sinh năm:
Nguyên Quán: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân
Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ Tập đoàn Viễn Đông, Giám đốc Công ty CP Anh Minh.
   

 

Chi ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015